Vitajte na AGENTÚRA AUTO DATA, spol. s r.o.
rss správy | rss magazín | aad.sk | shop.aad.sk | ocenit.eu | download.aad.sk
AGENTURA AUTO DATA, spol. s r.o. eShop

Partneri

produkty
Produkty: výpočet škody   Vytlačiť stránku

V praxi existujú rôzne spôsoby na stanovenie výšky škody na cestných vozidlách. Jeden spôsob uvádza Príloha č. 6 k vyhláške č. 492/2004 Z.z. Sú v nej stanovené postupy výpočtu škody, určené najmä pre znalcov, ktorí sú menovaní súdom. Iné zas používajú poisťovacie spoločnosti pri likvidácii poistných udalostí. Niektoré z nich sme naprogramovali do softvérovej aplikácie ABACUS. Za účelom vzájomného rozpoznania sme ich označili písmenom M (metodika) a poradovým číslom.

Stanovenie výšky škody na vozidle (podľa Prílohy číslo 6 k vyhláške č. 492/2004 Z.z.)

Softvér « ABACUS M2 » je naprogramovaný v súlade s postupmi pre stanovenie hodnoty cestných vozidiel podľa Prílohy číslo 6 k vyhláške č. 492/2004 Z.z. MS SR, ktorú upravuje vyhláška číslo 626/2007 Z.z. Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Softvér vypočíta technickú hodnotu akéhokoľvek cestného vozidla, hodnotu mimoriadnej výbavy (THMV), koeficient predajnosti vozidla (kp), všeobecnú hodnotu vozidla (VŠH) a jeho reprodukčnú obstarávaciu hodnotu (ROH). Súčasťou softvéru je modul na stanovenie výšky škody na cestnom vozidle. Vypočíta technickú hodnotu vozidla pred opravou poškodenia (THV1), hodnotu mimoriadnej výbavy pred opravou poškodenia (HMV1), koeficient predajnosti pred opravou poškodenia (kp1), všeobecnú hodnotu vozidla pred opravou poškodenia (VŠH1) a jeho reprodukčnú obstarávaciu hodnotu pred opravou poškodenia (ROH1). Následne porovná náklady na opravu poškodenia vozidla (NO) s jeho reprodukčnou obstarávacou hodnotou pred poškodením (ROH1) a v prípade ekonomickej opravy vypočíta tiež vplyv opravy (VO) na technickú hodnotu jednotlivých skupín vozidla. Ak došlo k poškodeniu mimoriadnej výbavy vozidla, potom vypočíta aj jej technickú hodnotu po oprave poškodenia (THMV2). Vypočíta koeficient predajnosti vozidla po oprave poškodenia (kp2) a vypočíta všeobecnú hodnotu vozidla po oprave poškodenia (VŠH2). Spočíta predajnú hodnotu použiteľných zvyškov vozidla (HZ) a spôsobom určeným pre stanovenie výšky škody (VŠ) vypočíta skutočnú škodu na cestnom vozidle v súlade s vyhláškou 492/2004 Z. z. MS SR. Ukladanie výpočtov, vyhľadávanie výsledkov v archíve a tlač protokolu sú samozrejmosťou.

Pre automatické zadávanie vstupných údajov môže softvér ABACUS – M2 obsahovať aj databázu technických údajov motocyklov, osobných, úžitkových a nákladných automobilov, posledné známe východiskové ceny nových a trhové hodnoty jazdených vozidiel na slovenskom trhu. Databáza obsahuje tiež štandardnú a príplatkovú výbavu vyššie uvedených vozidiel. K aktuálnej databáze je možné dokúpiť si aj históriu takýchto databáz.

_______________________________________________________________________

Stanovenie výšky škody na vozidle
(podľa metodického usmernenia členov Slovenskej kancelárie poisťovateľov číslo 4/2002)

Softvér « ABACUS M1 » vypočíta hodnotu vozidla a výšku škody podľa metodického usmernenia členov Slovenskej kancelárie poisťovateľov číslo 4/2002. Databáza softvéru obsahuje trhové hodnoty jazdených motocyklov, osobných a nákladných automobilov zo slovenského automobilového trhu spolu s technickými informáciami, štandardnou a príplatkovou výbavou. Ďalej obsahuje východiskové ceny pre výpočet predpokladanej všeobecnej hodnoty vozidla, ktoré nemá na trhu porovnateľnú vzorku, modul na výpočet technickej hodnoty vozidla vyjadrenej v %, modul na výpočet hodnoty mimoriadnej výbavy, modul na výpočet vplyvu opravy poškodenia na technickú hodnotu jednotlivých skupín vozidla (zhodnotenie resp. znehodnotenie) modul na výpočet hodnoty použiteľných zvyškov po oprave resp. havarovaného vozidla, modul na posúdenie hospodárnych nákladov na opravu poškodenia, modul na výpočet skutočnej výšky škody. Umožňuje tlačiť protokol, archivovať výpočty, elektronicky overovať správnosť výpočtov vykonaných na inej pracovnej stanici.
Softvér je určený len pre poisťovacie spoločnosti a právnické alebo fyzické osoby vykonávajúce činnosť poisťovacieho makléra alebo agenta pre niektorého člena SKP na základe platného povolenia od Úradu pre finančný trh.

_______________________________________________________________________

Stanovenie výšky škody na vozidle
(podľa metodiky, ktorú navrhla a používa Allianz-Slovenská poisťovňa a.s.)

Softvér « ABACUS M3 » vypočíta hodnotu vozidla a výšku škody podľa metodiky, ktorú navrhla a používa Allianz-Slovenská poisťovňa a.s.. Súčasťou softvéru je databáza východiskových cien nových vozidiel pre výpočet predpokladanej všeobecnej hodnoty vozidla, databáza trhových hodnôt jazdených vozidiel, databáza s technickými informáciami, štandardnou a príplatkovou výbavou vozidiel. Softvér obsahuje modul na percentuálne vyjadrenie technickej hodnoty vozidla bezprostredne pred poškodením, modul na výpočet hodnoty mimoriadnej výbavy a tabuľku pre výpočet zhodnotenia (amortizácie) nahradzovaného materiálu v závislosti od vykonanej opravy poškodenia. Umožňuje tlačiť protokol, archivovať výpočty, elektronicky overovať správnosť výpočtov vykonaných na inej pracovnej stanici.

  

[ Späť na Produkty | Zoznam sekcií ]
Ďalšie /Produkty/

Najčítanejšie /Produkty/